Tipologia de places - Acolliment diürn

Places concertades amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials: es durà a terme un cop s'hagi emès la resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA).

• Places d’oferta privada: disposem de protocol d’ingrés elaborat pels membres de l’equip interdisciplinari.

En l’ingrés es formalitza el contracte assistencial corresponent, establert pel Departament de Benestar i Família i que recull el contingut obligatori de les parts. Juntament amb aquest es dóna una còpia del Reglament de Règim Intern.