Enviar Currículum

Envia'ns el teu currículum en format word, pdf, .odf, docx , o bè comprimit amb winrar o winzip (Màxim tamany del fitxer 1.000 Kb)
Dígens si ens envies el currículum per optar a una convocatòria concreta (escriu si saps el numero ), o per qualsevol plaça que s'adapti al teu perfil.
Avís - L'informem que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de disposar del seu perfil professional a efectes de fer-lo particep en els processos de selecció de personal que es duguin a terme a l'empresa, respectant-se en qualssevol cas la confidencialitat de la informació facilitada, i en cap cas seran emprades per qualsevol altra finalitat o cedides a tercers. Igualment, aquestes dades seran guardades i passaran a integrar-se en el Fitxer de Recursos Humans de l'entitat. De totes maneres, Vostè té dret a exercici els drets d'accés, rectificació, cancel—lació i oposició reconeguts a la Llei 15/1999 dirigir-se per escrit mitjançant instància adreçada al Responsable de Seguretat del centre mitjançant l’adreça electrònica seguretat@hsb.cat, o en el seu domicili situat en Ctra. de Ribes s/N, 08600 Berga.