ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Segons l’article 13 de la llei 21/2000 el pacient té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, sempre que no sigui en perjudici del dret de tercers. Les dades són confidencials, i per tant, l’accés a aquesta informació està protegida i restringida.

Documentació necessària per la sol·licitud

El pacient

 • DNI del propi pacient.

Persona autoritzada pel pacient

 • Autorització signada pel pacient que inclogui el nom complet de la persona autoritzada i la seva relació de parentiu.
 • DNI del pacient.
 • DNI de la persona autoritzada..

Difunt

 • DNI del difunt.
 • DNI del sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la vinculació familiar (ex. llibre de família).

Tutor legal del pacient o persones incapacitades

 • Document acreditatiu de la designació judicial de tutor
 • DNI del tutor.
 • DNI del tutel·lat o persona incapacitada

Pare/mare, en cas de menors de 16 anys

 • DNI del sol·licitant.
 • Llibre de família..

Com puc sol·licitar-ho?  

Recollida de la documentació

Per recollir la documentació sol·licitada us heu d’adreçar personalment  Informació – Telefonista de dilluns a diumenge de 08.00 a 20.00h.

Gestió de la sol.licitud

 • El temps de lliurament serà amb un màxim de 30 dies.
 • Després de la preparació de la documentació, només es conservarà la còpia durant 3 mesos.
 • La sol·licitud de documentació clínica segons marca la LOPD es podrà fer efectiva 1 cop a l’any. En aquells casos excepcionals es valorarà cada sol·licitud.
 • No es lliurarà cap documentació que no estigui correctament sol·licitada i amb tots els documents requerits.
 • Si es lliuren proves d’imatge originals, serà responsabilitat del sol·licitant tornar-les al centre.
 • La documentació que es lliuri per correu certificat, anirà contra reemborsament.

 

Què cal fer per demanar un nou informe d’algun dels nostres professionals?

 • Si es tracta del Servei de Traumatologia, cal posar-se en contacte amb Secretaria Quirúrgica de dilluns a divendres, de 9 h a 16 h. Cal portar el DNI del sol·licitant.
 • Si es tracta d’una altra especialitat mèdica, caldrà demanar dia de visita i sol·licitar-lo directament al metge responsable. Podeu adreçar-vos a Consultes Externes. .

 

L’informem que les seves dades seran incorporades en el fitxer Pacients de l'Hospital de Berga. Així mateix us recordem que teniu dret a exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat, i oposició en relació a les vostres dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 3/2018. Per exercir aquests drets us podeu dirigir a la Unitat d’Atenció a la ciutadania de l’Hospital de Berga, a l’adreça uac.scc@gencat.cat