EAIA - Equip d’Atenció Integral Ambulatòria

 

Definició
És un recurs sociosanitari alternatiu format per un equip multidisciplinari que fa la valoració, el tractament i el seguiment integral, mitjançant un model d’atenció interdisciplinari, un pla d’intervenció global i una estratègia de tractament que inclogui sistemes de prevenció i de coordinació amb els recursos assistencials més adequats a les necessitats dels pacients. Està especialitzat per detectar situacions de risc i actuar en cas de descompensació de la patologia mèdica o social. Atén persones d’edat avançada que amb freqüència pertanyen al grup anomenat de “pacients fràgils”, pacients amb malalties evolutives o cròniques que requereixen una avaluació integral que permeti oferir una assistència òptima.

L’EAIA constitueix una eina de treball molt vàlida, que ens pot permetre donar una atenció adequada a una població molt difícil de valorar a causa de les seves característiques i complexitat, i per l’associació freqüent de polipatologia i problemàtica social.

L’aplicació de l’EAIA pot contribuir a:

  • Identificar els problemes de salut més prevalents.
  • Millorar la precisió diagnòstica.
  • Millorar la supervivència mitjançant el control de malalties que produeixen més mortalitat, així com dels seus factors de risc.
  • Disminuir la utilització de serveis institucionals.
  • Millorar els nivells de funció física i mental.

Objectius

1. Valorar les persones grans de la nostra àrea de referència, detectar i classificar els
    problemes de salut o síndromes geriàtrics més prevalents i identificar la població amb risc
    de contreure malalties o de patir incapacitat funcional, cognitiva o social.
2. Dissenyar sistemes de prevenció de problemes de salut a diversos nivells:
          a. Detectar factors de risc asimptomàtics i establir mesures preventives abans que es 
              desenvolupi la malaltia.
          b. Detectar de manera precoç la malaltia, quan la patologia és encara reversible.
           c. Detectar de manera precoç situacions incapacitants que portin a la dependència.
3. Dissenyar per a cada usuari un pla d’atenció continuat i individualitzat (pla terapèutic) per
    optimitzar el seu grau d’autonomia i de salut en general.
4. Proporcionar seguiment i control de malalties cròniques evolutives, tant en fase d’inici com en
    situacions de descompensació.
5. Assessorar els cuidadors principals en la cura òptima del pacient.
6. Afavorir que les persones segueixin en el seu domicili el màxim de temps possible, a fi de potenciar-ne la qualitat de vida i endarrerir-ne la institucionalització.
7. Assignar el dispositiu adequat a cada usuari, optimitzant la utilització dels recursos
    disponibles. Té en compte també la planificació de recursos a llarg termini.
8. Coordinar l’assistència amb altres centres sanitaris i socials: hospitals de referència, atenció
    primària...

Circuit de derivació
Les sol·licituds de l’EAIA poden venir de l’Hospital d’Aguts, d’Atenció Primària, de la Comissió Interdisciplinària Mixta Sociosanitària (CIMSS), d’altres recursos sociosanitaris, d’altres institucions (mútues, etc.) o de l’àmbit privat.
S’ha de sol·licitar dia de visita a Consultes Externes.

Equip de professionals
L’equip que presta l’atenció i el seguiment està format per:

Metges (internista, neuròleg)
Diplomat d’infermeria
Psicòleg
Treballador social
Fisioterapeuta
 

Ubicació i horari
La consulta està ubicada a Consultes Externes de l'Hospital, a la planta 0.
Les visites es fan els dijous.