Enviar Currículum

Envia'ns el teu currículum en format word, pdf, .odf, docx , o bè comprimit amb winrar o winzip (Màxim tamany del fitxer 1.000 Kb)
Dígens si ens envies el currículum per optar a una convocatòria concreta (escriu si saps el numero ), o per qualsevol plaça que s'adapti al teu perfil.
En compliment del que estableix el RGPD, se l’informa que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de disposar del seu perfil professional a efectes de fer-lo particep en els processos de selecció de personal que es duguin a terme a l'empresa, respectant-se en qualssevol cas la confidencialitat de la informació facilitada, i en cap cas seran emprades per qualsevol altra finalitat o cedides a tercers. Igualment, aquestes dades seran guardades i passaran a integrar-se en el Fitxer de Recursos Humans de l'entitat. Per tal de donar curs a la seva sol•licitud i únicament es tractaran pels serveis administratius de la nostra entitat i els serveis connexos interns que puguin veure’s implicats arrel de la sol•licitud. Les dades proporcionades, especialment la present sol•licitud, seran conservades prenent en consideració els terminis de prescripcions de les infraccions molt greus tipificades en la normativa de protecció de dades i, atenint-nos a les màximes garanties. Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Hospital Sant Bernabé ctra de ribes s/n 08600 de Berga, o bé a DPD@hsb.cat o bé adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent Així mateix, se l’informa del seu dret a retirar el consentiment prestat amb la signatura del present document en qualsevol moment, sense que aquest afecti a la licitud del tractament realitzat prèviament a la seva retirada. Per altra banda, si no està d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considera infringits els seus drets podrà presentar una reclamació en tot moment davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.