SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Dades del titular de la HC
Número Història Clínica (si es disposa)
Dades persona que sol•licita la documentació
Nomès en cas de que sigui diferent de la persona de la qual es sol.licita la documentació
Informació/Documentació Sol•licitada
Documents que ens vulgueu fer arribar (word, pdf, jpg, zip, rar)
Documents que ens vulgueu fer arribar (word, pdf, jpg, zip, rar)
Documents que ens vulgueu fer arribar (word, pdf, jpg, zip, rar)

Normativa

  • El temps de lliurament serà amb un màxim de 30 dies.
  • Després de la preparació de la documentació, només es conservarà la còpia durant 3 mesos.
  • La sol·licitud de documentació clínica segons marca la LOPD es podrà fer efectiva 1 cop a l’any. En aquells casos excepcionals es valorarà cada sol·licitud.
  • No es lliurarà cap documentació que estigui correctament sol·licitada i amb tots els documents requerits.
  • Si es lliuren proves d’imatge originals, serà responsabilitat del sol·licitant tornar-les al centre.
  • La documentació que es lliuri per correu certificat, anirà contra reemborsament.

L’informem que les seves dades seran incorporades en el fitxer Pacients de l'Hospital de Berga. Així mateix us recordem que teniu dret a exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat, i oposició en relació a les vostres dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 3/2018. Per exercir aquests drets us podeu dirigir a la Unitat d’Atenció a la ciutadania de l’Hospital de Berga, a l’adreça uac.scc@gencat.cat

 

Les seves dades personals passaran a integrar-se en un fitxer de l'entitat, i seran tractades respectant-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada, i en cap cas seran emprades per qualsevol altra finalitat o cedides a tercers. De totes maneres, vostè té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades que marca el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la LO 3/2018 de 5 de desembre (LOPD). Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a Salut Catalunya Central Crta. De Ribes s/n 08600 Berga, o bé a dpd.scc@gencat.cat o bé adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.