Consell d'administració

El Consell d’Administració és l’òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’empresa pública, conformat per la presidència, la vicepresidència i cinc vocalies. Les persones encarregades de la presidència, la vicepresidència i les vocalies són designades pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut i prèvia designació del Servei Català de la Salut a través de la seva direcció. 
D’entre les cinc vocalies previstes, el Servei Català de la Salut ha de designar dues d’elles a proposta, respectivament, de l’Ajuntament de Berga, a través de la seva alcaldia, i del Consell Comarcal del Berguedà, a través de la seva presidència. La durada dels càrrecs tenen una durada de quatre anys, sense perjudici que es puguin reelegir successivament per a períodes de temps iguals. 
Les funcions del Consell d’Administració es defineixen a l’article 8 dels Estatus de l’entitat.

 

MEMBRES
 

Presidenta: Sra. Carme Bertral Perfil professional i trajectòria
Vicepresidenta: Sra. Antonieta Torres Perfil professional i trajectòria
Vocalies: Sra. Alba Oms Perfil professional i trajectòria
  Sr. Ivan Sánchez Perfil professional i trajectòria
  Sr. Ramón Caballé Perfil professional i trajectòria
  Sra. Montserrat Domènech Perfil Professional i trajectòria

 

ASSISTENTS NO MEMBRES
 

Gerent SCC: Sra. Antònia Baraldés
Secretària: Sra. Cristina Ortiz