Gerència

El gerent o la gerent de SCC és designat o designada per al càrrec i separat o separada pel Consell d’Administració a proposta de la persona titular de la presidència, amb qui es formalitzarà un contracte d’alta direcció. 
La persona titular de la Gerència assumeix la direcció i la gestió ordinària de SCC, d’acord amb els criteris d’actuació establerts pel Consell. Les funcions de la Gerència es relacionen a l’article 15.4 dels Estatuts de l’entitat. 

 

GERENT

Dra. Mª Antònia Baraldés i Farré Perfil professional i trajectòria Retribucions