SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Dades del titular de la HC
Número Història Clínica (si es disposa)
Dades persona que sol•licita la documentació
Nomès en cas de que sigui diferent de la persona de la qual es sol.licita la documentació
Informació/Documentació Sol•licitada
Documents que ens vulgueu fer arribar (word, pdf, jpg, zip, rar)
Documents que ens vulgueu fer arribar (word, pdf, jpg, zip, rar)
Documents que ens vulgueu fer arribar (word, pdf, jpg, zip, rar)

Normativa

  • El temps de lliurament serà amb un màxim de 30 dies.
  • Després de la preparació de la documentació, només es conservarà la còpia durant 3 mesos.
  • La sol·licitud de documentació clínica segons marca la LOPD es podrà fer efectiva 1 cop a l’any. En aquells casos excepcionals es valorarà cada sol·licitud.
  • No es lliurarà cap documentació que estigui correctament sol·licitada i amb tots els documents requerits.
  • Si es lliuren proves d’imatge originals, serà responsabilitat del sol·licitant tornar-les al centre.
  • La documentació que es lliuri per correu certificat, anirà contra reemborsament.

L’informem que les seves dades seran incorporades en el fitxer Pacients de la Fundació Hospital Sant Bernabé. Així mateix us recordem que teniu dret a exercir els drets d' accés, rectificació ,cancel·lació i oposició en relació a les vostres dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, al qual aquest centre està adherit. Per exercir aquests drets us podeu dirigir a la Unitat d’Atenció al Client de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, a l’adreça uac@hsb.cat

 

En compliment del que estableix el RGPD, se l’informa que la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades personals incloses en el present formulari serà l’administrativa, per tal de donar curs a la seva sol•licitud i únicament es tractaran pels serveis administratius de la nostra entitat i els serveis connexos interns que puguin veure’s implicats arrel de la sol•licitud. Les dades proporcionades, especialment la present sol•licitud, seran conservades prenent en consideració els terminis de prescripcions de les infraccions molt greus tipificades en la normativa de protecció de dades i, atenint-nos a les màximes garanties. Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Hospital Sant Bernabé ctra de ribes s/n 08600 de Berga, o bé a DPD@hsb.cat o bé adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent Així mateix, se l’informa del seu dret a retirar el consentiment prestat amb la signatura del present document en qualsevol moment, sense que aquest afecti a la licitud del tractament realitzat prèviament a la seva retirada. Per altra banda, si no està d’acord amb el tractament realitzat per l’Entitat o considera infringits els seus drets podrà presentar una reclamació en tot moment davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades.